PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng viên chức (Bác sĩ hạng III) năm 2023

Đăng lúc: 09:05:39 10/11/2023 (GMT+7)

PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng viên chức (Bác sĩ hạng III) năm 2023


    SỞ Y TẾ THANH HÓA

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA


    KHU VỰC NGHI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Số: 1542 /PA-BVNS                       Nghi Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2023

 

PHƯƠNG ÁN

Tuyển dụng viên chức (Bác sĩ hạng III) năm 2023.

 
 

 


Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng  ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế;

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Căn cứ Quyết định 5364/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh quy mô giường bệnh và số lượng người làm việc của các Bệnh viện công lập tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo cơ chế tự

chủ, giai đoạn 2018-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án xác định quy mô giường bệnh, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia thực hiện theo cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ văn bản số 16623/UBND-THKH ngày 03/11/2023 của UBND  tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn;

Căn cứ Công văn số 2720/SNV-CCVC ngày 07/11/2023 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn;

          Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn xây dựng Phương án tuyển dụng viên chức (Bác sĩ hạng III) năm 2023 như sau:

          I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN.

1. Số lượng cần tuyển dụng:             

  Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):            15 người

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

  2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức;  Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2.2. Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm như sau:

- Bác sĩ hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh
Bác sĩ hạng III theo yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông
tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ
sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên
ngành y tế. Trong đó về trình độ chuyên môn là có bằng tốt nghiệp bác sĩ đa

khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ
bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ y học cổ truyền).

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng.

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2. Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 

 

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

- Giấy chứng nhận sức khỏe

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải đạt kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 từ 50 điểm trở lên.

 - Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 

  5. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển.

  - Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

  - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, Tổ dân phố Xuân Hoà, Phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá.

  - Số điện thoại liên hệ: 02373.861.006.

6. Lệ phí xét tuyển.

Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng  ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và các quy định có liên quan của Nhà nước, cụ thể như sau:

Bước 1. Căn cứ văn bản chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, phòng Tổ chức hành chính tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn ban hành Phương án tuyển dụng và thông báo công khai trên Báo Thanh Hóa, trang thông tin điện tử của bệnh viện, đồng thời niêm yết tại bảng tin bệnh viện cho đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ dự tuyển. Nội dung thông báo về chỉ tiêu, vị trí, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu (hồ sơ) đăng ký dự tuyển.

  Bước 2. Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; Thành lập Ban giám sát.

a) Thành phần Hội đồng xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Gồm 5-7 thành viên, dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc bệnh viện.

- Phó chủ tịch Hội đồng: Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

- Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng: Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính.

- Phó Giám đốc: Ủy viên Hội đồng

- Các ủy viên khác: Người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng.

         Hội đồng xét tuyển tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

        b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể như sau:

- Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban kiểm tra sát hạch; Tổ thư ký giúp việc; Tổ in sao đề thi khi tổ chức thực hiện phỏng vấn tại vòng 2;

- Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

 - Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức xét tuyển theo quy định;

- Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định công nhận kết quả xét tuyển;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển.

Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập các ban gồm: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban kiểm tra sát hạch; Tổ thư ký giúp việc; Tổ in sao đề thi. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban này thực hiện theo Điều 3, Điều 8, Điều 9, Điều 10; Điều 11 Mục 2, Chương I Quy chế Tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ)

Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức:

*Vòng 1:  Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

*Vòng 2: Được thực hiện như quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

- Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

          Bước 3: Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Quyết định thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển.

 Bước 4: Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Quyết định thành lập Ban đề thi; Ban kiểm tra sát hạch; Tổ thư ký giúp việc; Tổ in sao đề thi.

- Ban đề thi có trách nhiệm xây dựng danh mục, nội dung, tài liệu ôn tập cho kỳ xét tuyển; ngân hang câu hỏi, hướng dẫn chấm, đáp án chấm; đồng thời xây dựng đề phỏng vấn theo đúng quy định, bảo đảm bí mật đề theo chế độ tài liệu “Mật”. Nội dung ôn tập sẽ được công khai trên trang điện tử của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, các thí sinh đăng ký dự tuyển tự tra cứu trên địa chỉ: http://bvkvnghison.vn/.

Công tác xây dựng đề thực hiện theo Quy định tại Điều 13 Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

-Ban kiểm tra sát hạch thực hiện nhiệm vụ tại Điều 8 Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

- Tổ thư ký giúp việc thực hiện nhiệm vụ tại Điều 10 Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

- Tổ in sao đề thi thực hiện nhiệm vụ tại Điều 11 Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

          Bước 4: Chuẩn bị tổ chức xét tuyển:

1. Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, phải gửi thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, thu lệ phí thi; thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có) và địa điểm tổ chức phỏng vấn cho các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển;

2. Trước ngày tổ chức phỏng vấn, thực hành 01 ngày, Hội đồng xét tuyển niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng để phỏng vấn; sơ đồ vị trí các phòng để phỏng vấn; nội quy, quy chế xét tuyển tại địa điểm tổ chức phỏng vấn;

3. Trước ngày tổ chức xét tuyển ít nhất 01 ngày, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ xét tuyển gồm:

a) Danh sách gọi vào phòng thi; danh sách thí sinh ký nộp bài thi phỏng vấn;

b) Các loại biên bản, gồm: Biên bản giao nhận đề thi từ Hội đồng cho Tổ in sao đề thi; biên bản xác nhận tình trạng túi đựng đề thi trước khi cắt túi đựng đề thi để phát đề thi; biên bản xử lý vi phạm nội quy, quy chế thi và các loại biên bản khác phục vụ cho công tác tuyển dụng.

c) Thẻ của thành viên Hội đồng, Ban coi thi, bộ phận phục vụ kỳ thi. Thẻ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng in đầy đủ họ tên và chức danh. Thẻ của các thành viên khác chỉ in chức danh.

 

          Bước 5: Tổ chức xét tuyển

1. Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1 và chậm nhất trước 5 ngày làm việc tính đến ngày làm việc tính đến ngày tổ chức kiểm tra, sát hạch (vòng 2), Hội đồng tuyển dụng lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng;

2. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2 như quy định.

3. Thời gian Phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)

          4. Khi chấm điểm phỏng vấn phải có ít nhất từ 02 thành viên trở lên chấm thi. Điểm chấm phỏng vấn được các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm điểm đối với từng thí sinh, có chữ ký và ghi rõ họ và tên của thành viên chấm điểm.

Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia chấm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm điểm chênh lệch nhau từ 5 điểm trở xuống (điểm của thành viên chấm cao nhất với điểm của thành viên chấm thấp nhất) thì lấy điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi làm điểm chính thức rồi ghi điểm vào bảng tổng hợp chung. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 1 (một) chữ số thập phân. Các thành viên tham gia chấm thi cùng ký, ghi rõ họ tên vào bảng tổng hợp chung.

Trường hợp các thành viên chấm chênh lệch nhau từ trên 5 đến dưới 10 điểm (điểm của thành viên chấm cao nhất với điểm của thành viên chấm thấp nhất) thì Trưởng ban chấm thi, Trưởng ban kiểm tra, sát hạch tổ chức đối thoại với các thành viên tham gia chấm, sau đó Trưởng ban chấm thi, Trưởng ban kiểm tra, sát hạch quyết định điểm chính thức rồi ghi điểm vào bảng tổng hợp chung. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 1 (một) chữ số thập phân. Các thành viên tham gia chấm thi và Trưởng ban chấm thi, Trưởng ban kiểm tra, sát hạch cùng ký, ghi rõ họ tên vào bảng tổng hợp chung.

Trường hợp các thành viên chấm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên (điểm của thành viên chấm cao nhất với điểm của thành viên chấm thấp nhất) thì Trưởng ban chấm thi, Trưởng ban kiểm tra, sát hạch báo cáo Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm, sau đó Chủ tịch Hội đồng quyết định điểm chính thức rồi ghi điểm vào bảng tổng hợp chung. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 1 (một) chữ số thập phân. Các thành viên tham gia chấm thi và Chủ tịch Hội đồng cùng ký, ghi rõ họ tên vào bảng tổng hợp chung.

Trưởng ban kiểm tra, sát hạch niên phong kết quả chấm phỏng vấn và bàn giao cho Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng ngay sau khi kết thúc buổi phỏng vấn.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.

          Bước 6: Tổng hợp, bàn giao kết quả phỏng vấn

          1. Kết quả chấm phỏng vấn phải được tổng hợp vào bảng kết quả chung có chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và của Trưởng ban kiểm tra sát hạch;

          2. Sau khi tổ chức phỏng vấn, Trưởng ban kiểm tra sát hạch bàn giao kết quả phỏng vấn của các thí sinh dự xét tuyển cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển;

          Việc bàn giao kết quả phỏng vấn, thực hành phải lập thành biên bản có sự chứng kiến của thành viên Ban giám sát.

          3. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm tổng hợp chung kết quả xét tuyển của các thí sinh và báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét tuyển;

            4. Chủ tịch Hội đồng xét tuyển tổng hợp kết quả báo cáo Giám đốc Bệnh viện công nhận kết quả xét tuyển.

          Bước 7: Thông báo kết quả tuyển dụng.

1. Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Bước 8: Phê duyệt kết quả tuyển dụng.

1. Hội đồng tuyển dụng tổng hợp hồ sơ gửi Sở Nội vụ để thẩm định, thống nhất bằng văn bản về kết quả trúng tuyển viên chức trong thời hạn ít nhất 10 ngày sau ngày thông báo công khai kết quả dự kiến trúng tuyển.

2. Sở Nội vụ thẩm định, thống nhất bằng văn bản về kết quả trúng tuyển viên chức sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả trúng tuyển.

3. Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức sau khi có văn bản thống nhất của Sở Nội vụ trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

4. Sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai kết quả xét tuyển và gửi thông báo kết quả người trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

5. Giám đốc bệnh viện Quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển theo quy định sau khi có kết phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức của Giám đốc Sở Y tế.

Trên đây là Phương án tuyển dụng Viên chức (Bác sĩ hạng III) của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn năm 2023./.

Phương án tuyển dụng .pdf