THÔNG BÁO Tuyển dụng Bác sĩ (hạng III) tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn năm 2023

Đăng lúc: 08:49:23 10/11/2023 (GMT+7)

THÔNG BÁO Tuyển dụng Bác sĩ (hạng III) tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn năm 2023

 

               SỞ Y TẾ THANH HÓA

 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KV NGHI SƠN


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 1543 /TB-BVNS

       Nghi Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng Bác sĩ (hạng III)

tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn năm 2023.

 

          Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn thông báo tuyển dụng Bác sĩ (hạng III) năm 2023, nội dung như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng:

Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 15 người.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn (Tổ dân phố Xuân Hoà, Phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn; điện thoại: 02373.861.006).

Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và hình thức, nội dung xét tuyển: Đề nghị các ứng viên tra cứu trên trang điện tử của bệnh viện tại địa chỉ http: //bvkvnghison.vn hoặc liên hệ với Phòng Tổ chức hành chính-Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn./.  

Nơi nhận:

- Báo Thanh Hoá (để đăng tin);

-Website (để đăng tin);

- Lưu: TCHC, VT.

GIÁM ĐỐC

 

  Lê Kim Đức

 

                                                           

TB tuyển dụng.pdf